Thursday, April 11, 2013

Kewajipan memberi pendidikan OSH

Harian Metro hari ini

Kejadian 16 Sept 2012, berita lanjut di sini


Kewajipan memberi pendidikan OSH

Membaca Harian Metro hari ini (11 Apr 2013) mengingatkan saya kepada satu kemalangan hampir sama berlaku pada 16 Sep 2012 di mana seorang guru (guru!) menggunakan cecair thinner untuk menyemarakan api BBQ dan ini menyebabkan lima orang pelajarnya melecur teruk. Metro hari ini pula melaporkan seorang ibu membakar karbaid yang telah dibubuh di dalam tangki najis bertujuan untuk menghapuskan nyamuk. Tindakan ibu ini menyebabkan anaknya melecur teruk.

Kedua-dua tempat kejadian (satu di sekolah dan satu di rumah) bukanlah di premis pekerjaan. Bagaimanapuntanggungjawab pendidikan (dalam kes ini berkaitan pendidikan OSH) adalah menjadi tanggungjawab kepada guru dan ibubapa dalam kedua-dua kejadian ini.

Dalam OSHA 1994 Seksyen 15 dengan menyatakan seperti berikut:-

OSHA 1994, Section 15. General duties of employers and self-employed persons to their employees. (2) (c) the provision of such information, instruction, training and supervision as is necessary to ensure, so far as is practicable, the safety and health at work of his employees;
Kalau kita rujuk falsafah pendidikan Malaysia (Akta Pendidikan, 1996) menyatakan;  

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang  dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta  memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”.

Tanggujawab pendidikan (memberi pendidikan) kemudiannya diperjelaskan sebagai (Pelajaran Pendidikan Moral KBSM);

Pendidikan sempurna membentuk insan  cemerlang Pendidikan  menjamin  masa depan anak-anak. Pembentukan insan  berakhlak mulia  melalui pendidikan formal dan tidak formal tanggungjawab bersama;

1.       Ibu bapa 
2.       Guru
3.       Masyarakat
4.       Media massa

Memberi pendidikan tidak semestinya bermaksud “mengajar”. Guru agama ataupun ibubapa yang tidak mempunyai latarbelakang OSH mungkin tidak mampu memngajar pendidikan OSH. Peranan ini boleh diambil aleh oleh guru khas atau guru yang dilatih dengan OSH.

Sama-samalah kita sebagai sebahagian dari empat kumpulan yang dinyataklan di atas memainkan p[eranan untuk memenuhi tanggungjawab memberi pendidikan.

http://oshthejourney.blogspot.com


No comments: